HLAVA I.

§ 1
Základní ustanovení

(1)    Zapsaný spolek (zkratka z. s.) pod názvem „Společnost pro genetickou genealogii, z.s.“ (dále jen „Společnost“) je samosprávnou, dobrovolnou, nepolitickou a neziskovou organizací ve smyslu ustanovení § 214 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

(2)    Statutárním orgánem Společnosti je správní výbor. Navenek Společnost zastupuje předseda správního výboru, který jejím jménem jedná a podepisuje listiny zavazující ji jako celek. Předseda správního výboru je rovněž oprávněn používat označení předseda Společnosti.

(3)    Symbolem společnosti je logo. Popis loga: základem loga je DNA dvoušroubovice s písmeny GG.

(4)    Sídlem Společnosti je město Brno.

§ 2
Poslání a cíle Společnosti

(1)    Hlavním posláním a cílem Společnosti je podpora a popularizace genetické genealogie v České republice a vytvoření platformy pro sdílení a výměnu informací. Činnost bude zahrnovat zejména:

a)    podporu genetickogenealogického testování,
b)    rozvoj teoretických a praktických znalostí oboru pořádáním edukativních přednášek a workshopů pro členy a širokou veřejnost, 
c)    pořádání konferencí pro genetickogenealogickou komunitu,
d)    spolupráci s obdobnými mezinárodními genetickogenealogickými organizacemi a projekty,
e)    spolupráci s tuzemskou a mezinárodní odbornou veřejností, 
f)    popularizaci genetické genealogie ve veřejném a mediálním prostoru,
g)    vyjadřování se k veřejným otázkám a výstupům v oblasti genetické genealogie včetně poskytování konzultací.

(2)    Vedlejším posláním a cílem Společnosti je vlastní výzkumná činnost včetně účasti na projektech odborných pracovišť.

HLAVA II.
ČLENSTVÍ

§ 3
Vznik a formy členství

(1)    Členem Společnosti může být každá fyzická osoba starší 15 let.

(2)    Členství ve Společnosti je dobrovolné.

(3)    Společnost sestává z členů řádných a čestných. Za řádného člena je považován ten, kdo je schválen správním výborem, souhlasí se stanovami Společnosti a platí členské příspěvky.

(4)    Podmínkou řádného členství je doklad vlastní genetickogenealogické činnosti.

(5)    Fyzická osoba se stává řádným členem Společnosti ke dni rozhodnutí Správního výboru Společnosti.

(6)    Čestnými členy Společnosti mohou být členskou schůzí na návrh správního výboru nebo na návrh nejméně 10 členů zvoleny dvoutřetinovou většinou platných hlasů osoby, které prokázaly mimořádné zásluhy v oborech souvisejících s posláním a cíli Společnosti nebo se významným způsobem podílely na činnosti a rozvoji Společnosti.

(7)    Společnost vede seznam současných a bývalých členů Společnosti. V seznamu se pro každého udržují následující členské informace: jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození, kontaktní telefon, kontaktní e-mailová adresa, datum vzniku a zániku členství, druh členství, číslo člena, oblast zájmu z pohledu genetické genealogie vč. dokladů vlastní činnosti. Za vedení seznamu členů a jeho správnost odpovídá správní výbor Společnosti.  


§ 4
Práva a povinnosti členů

(1)    Řádný člen má právo zejména:

a)    účastnit se veškeré činnosti Společnosti a rozhodování o jejích záležitostech způsobem určeným ve stanovách a organizačním řádu,

b)    využívat výhod a služeb, které Společnost svým členům poskytuje,

c)    volit a být volen do orgánů Společnosti,

d)    předkládat své návrhy, připomínky a stížnosti orgánům Společnosti,

e)    obracet se na příslušné orgány Společnosti se žádostí o pomoc při řešení problémů souvisejících s činností Společnosti.

(2)    Čestný člen 
má právo:

a)    účastnit se veškeré činnosti Společnosti,

b)    využívat výhod a služeb, které Společnost svým členům poskytuje,

c)    předkládat své návrhy, připomínky a stížnosti orgánům Společnosti,

d)    obracet se na příslušné orgány Společnosti se žádostí o pomoc při řešení problémů souvisejících s činností Společnosti.

nemá právo:

e)    účastnit se rozhodování o záležitostech Společnosti způsobem určeným ve stanovách a organizačním řádu,

f)    volit a být volen do orgánů Společnosti.

(3)    Člen je povinen zejména:

a)    dodržovat stanovy Společnosti a řídit se rozhodnutími jejích orgánů,

b)    chovat se vždy v souladu s dobrými mravy tak, aby neutrpělo dobré jméno Společnosti, a respektovat individualitu a důstojnost ostatních členů Společnosti,

c)    přispívat podle svých možností k naplnění poslání a cílů Společnosti,

d)    čestně a svědomitě plnit úkoly, kterými ho správní výbor Společnosti s jeho souhlasem pověří, a na výzvu jej informovat o průběhu jejich plnění,

e)    oznamovat správnímu výboru všechny změny členských informací (§3.7),

f)    oznamovat správnímu výboru možný střet zájmů,

g)    uhradit ve stanovené lhůtě a výši členský příspěvek, není-li od této povinnosti osvobozen,

h)    zachovávat na žádost správního výboru mlčenlivost o důvěrných skutečnostech, které nejsou veřejně známé.


§ 5
Členský příspěvek

(1)    Členský příspěvek se platí ročně a o jeho výši pro následující kalendářní rok rozhoduje členská schůze. Pokud by o jeho výši pro následující kalendářní rok členská schůze Společnosti nerozhodla, bude výše členského příspěvku totožná s předchozím obdobím.

(2)    Členský příspěvek je splatný hotově nebo na účet Společnosti do 31. prosince příslušného roku.

(3)    Čestní členové Společnosti jsou od povinnosti platit členské příspěvky osvobozeni.

§ 6
Zánik členství

(1)    Členství ve Společnosti zaniká vystoupením, vyloučením nebo smrtí člena.

(2)    Vystoupit ze Společnosti lze kdykoliv oznámením adresovaným správnímu výboru Společnosti.

(3)    Pokud řádný člen přes opakovanou upomínku upozorňující na zánik členství nezaplatí dlužný členský příspěvek ve lhůtě 12 měsíců od data splatnosti, zaniká jeho členství dle §238 OZ.

(4)    Pokud člen Společnosti porušuje členské povinnosti nebo dopustil-li se takového jednání, které je v rozporu se stanovami či cíli Společnosti, nebo prokazatelně poškozuje zájmy a dobré jméno Společnosti, může být na základě rozhodnutí správního výboru vyloučen.


HLAVA III.
ORGÁNY SPOLEČNOSTI

§ 7

Orgány Společnosti jsou: 

a)    členská schůze

b)    správní výbor

§ 8
Členská schůze

(1)    Členská schůze je nejvyšším orgánem Společnosti. Do výlučné pravomoci členské schůze patří:

a)    doplnění a schválení programu vlastního jednání navrženého správním výborem

b)    schválení zprávy o činnosti a hospodaření Společnosti vypracované správním výborem

c)    schválení plánu činnosti a rozpočtu na další období připraveného správním výborem

d)    rozhodnutí o návrzích správního výboru a členů

e)    volba a odvolání členů správního výboru

f)    volba čestných členů

g)    stanovení výše členských příspěvků

h)    změna stanov

i)    zrušení a likvidace Společnosti a rozhodnutí s tím bezprostředně spojená

(2)    Členskou schůzi svolává správní výbor, a to nejméně jedenkrát do roka. Správní výbor je povinen na prokazatelnou žádost nejméně 10 % členů Společnosti nejpozději do tří měsíců od doručené žádosti oznámit termín členské schůze.

(3)    Členská schůze musí být oznámena členům Společnosti s uvedením programu, místa a času konání nejméně 30 dní před stanoveným termínem. 
(4)    Členská schůze je způsobilá se usnášet za účasti většiny řádných členů. 

(5)    Není-li členská schůze schopna usnášení ani po uplynutí 30 minut od jejího začátku, svolá předsedající náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně plánovaná, dle §257 OZ.
(6)    Náhradní členská schůze musí mít nezměněný pořad jednání. Je schopná usnášet se bez ohledu na to, zda je přítomna nadpoloviční většina řádných členů.

(7)    Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, usnáší se členská schůze prostou většinou platných hlasů.

(8)    V případě rovnosti hlasů při hlasování rozhoduje hlas předsedy správního výboru. Pokud se hlasování předseda správního výboru neúčastní nebo se zdrží, platí, že při rovnosti hlasů není příslušné ustanovení schváleno.

§ 9
Správní výbor

(1)    Správní výbor je statutárním a výkonným orgánem Společnosti. Spravuje majetek Společnosti, vyřizuje její záležitosti a rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, které nejsou stanovami vyhrazeny členské schůzi. Správní výbor zpracovává každoroční zprávu o činnosti Společnosti a jejím hospodaření a předkládá ji ke schválení členské schůzi.

(2)    Členem správního výboru může být výhradně řádný člen Společnosti.

(3)    Správní výbor je volen členskou schůzí. Sestává z předsedy, místopředsedy a dalších 3 členů. Všichni členové správního výboru jsou voleni jednotlivě. Členy správního výboru se stává 5 kandidátů s nejvyšším počtem hlasů. V případě, že získá více uchazečů stejný počet hlasů na pátém místě, volba se opakuje.

(4)    Funkční období členů správního výboru je tříleté. K předčasnému odvolání členů správního výboru členskou schůzí je zapotřebí dvoutřetinové většiny platných hlasů. Ihned po odvolání členů správního výboru musí být zvoleni členové nového správního výboru. Do zvolení nových členů správního výboru zůstávají ve funkci odvolaní členové správního výboru s cílem zajistit základní chod Společnosti.

(5)    Jestliže některý člen správního výboru zemře nebo rezignuje na svoji funkci, může správní výbor kooptovat jiné řadové členy Společnosti. S kooptacemi musí být seznámena nejbližší členská schůze, která kooptované členy jednotlivě potvrdí nebo zvolí nové.

(6)    Zemře-li nebo rezignuje-li na svoji funkci předseda, převezme jeho povinnosti dosavadní místopředseda správního výboru.


§ 10
Činnost a povinnosti správního výboru

(1)    Správní výbor se schází jednou měsíčně, zpravidla v předem určeném dni. Mimořádnou schůzi může svolat předseda. Musí tak učinit vždy, požádají-li o to alespoň tři členové správního výboru.

(2)    Schůze správního výboru řídí předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda.

(3)    Správní výbor je usnášeníschopný, pokud se jeho zasedání účastní alespoň nadpoloviční většina členů správního výboru, minimálně tři členové správního výboru. Správní výbor rozhoduje o přijetí usnesení hlasováním. Pro přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správního výboru.

(4)    Pokud se člen správního výboru bez důvodné omluvy nezúčastní tří po sobě jdoucích řádných schůzí, má se za to, že dobrovolně rezignuje na funkci ve správního výboru.

(5)    Jestliže se správní výbor tři měsíce nesejde v usnášeníschopném počtu, je předseda nebo místopředseda povinen svolat do šesti týdnů členskou schůzi, na níž bude zvolen nový správní výbor.

(6)    Každý člen Společnosti se může účastnit schůze správního výboru po předchozí dohodě s předsedou správního výboru, avšak bez hlasovacího práva.
(7)    Základní povinnosti jednotlivých členů správního výboru vyplývají z organizačního řádu Společnosti.

(8)    Funkce vyplývající z organizačního řádu i přidělené správním výborem jsou funkcemi vykonávanými bez nároku na odměnu. Správní výbor pro zajištění řádného chodu Společnosti může v případě potřeby schválit vykonávání některé funkce za úhradu. 

§ 11
Kontrolní a rozhodčí komise

(1)    Kontrolní ani rozhodčí komise nejsou zřízeny.

HLAVA IV.
HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

§ 12

1)    Společnost hospodaří se svým majetkem podle obecně závazných právních předpisů a finančního rozpočtu připraveného správním výborem a schváleného členskou schůzí. 

2)    Za hospodárné nakládání s majetkem Společnosti zodpovídá správní výbor.

3)    Finančními zdroji na úhradu výdajů souvisejících s hlavní činností Společnosti (§2) jsou zejména:

a)    členské příspěvky,

b)    dary a odkazy,

c)    dotace a subvence,

d)    příjmy z prodeje vlastních publikací,

e)    příjmy z vlastních vzdělávacích a společenských akcí,

f)    příjmy z konzultační činnosti.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 13
Změna stanov

O změně stanov rozhoduje členská schůze na základě návrhu správního výboru nebo na základě návrhu člena Společnosti, jen pokud je změna stanov v programu členské schůze výslovně oznámena. Na prokazatelnou žádost nejméně 10 % členů Společnosti je správní výbor povinen zařadit návrh na změnu stanov do programu i předem oznámené členské schůze. Návrh na změny bude přiložen k pozvánce na členskou schůzi. K přijetí změny stanov je potřebná dvoutřetinová většina hlasů řádných členů přítomných na členské schůzi. Nově schválené stanovy musí být zveřejněny na oficiálních webových stránkách Společnosti nejpozději jeden měsíc po členské schůzi a musí být zaslány k uložení do sbírky listin příslušného rejstříku spolků.

§ 14
Zrušení Společnosti

O dobrovolném zrušení Společnosti může rozhodnout na návrh správního výboru členská schůze svolaná jen za tímto účelem, dvoutřetinovou většinou platných hlasů. V tomto mimořádném případě je nezbytnou podmínkou, aby se takové členské schůze zúčastnila alespoň polovina členů Společnosti.